AAA
Ośrodek MONAR w Lipiance od 2001 roku zajmuje się kompleksowym leczeniem uzależnienia od różnych substancji odurzających: narkotyków, leków, alkoholu. Oferujemy grupową terapię uzależnienia opartą na modelu społeczności terapeutycznej z elementami modelu Minnesota oraz terapię indywidualną. Każdy pacjent ma swojego terapeutę prowadzącego. Kadra terapeutyczna składa się z osób posiadających wymagane przez prawo kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Osoby podejmujące terapię w naszym Ośrodku są objęte całodobową opieką terapeutyczną. Każdy pacjent podlega także opiece lekarza rodzinnego, jak również może korzystać z leczenia specjalistycznego poza ośrodkiem.

Terapia trwa 12 miesięcy.

Poza podstawowymi elementami terapii ośrodek proponuje również szereg dodatkowych zajęć terapeutycznych:

  • Grupa wstępna - wprowadzenie do terapii
  • Trening Konstruktywnych Zachowań
  • Trening Asertywności
  • Trening radzenia sobie ze złością
  • Grupa pracy z głodem alkoholowym, narkotykowym
  • Grupa zapobiegania nawrotom uzależnienia
  • Zajęcia edukacyjne dotyczące HIV/AIDS

Zajęcia te pozwalają na zdobycie nowych umiejętności społecznych i psychologicznych oraz zwiększenie wglądu w siebie. Ma to ogromny wpływ na zwiększenie świadomości uzależnienia i radzenie sobie z wynikającymi z niego trudnościami. Nasi pacjenci mają także możliwość kontynuowania edukacji na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (poza ośrodkiem, na ostatnim etapie leczenia).

Po zakończeniu leczenia istnieje możliwość skorzystania
z mieszkania readaptacyjnego w Ostrołęce


Pacjenci w ramach leczenia zdobywają także szereg umiejętności niezbędnych w trzeźwym życiu. Służy temu także praca na terenie ośrodka polegająca głównie na pracach porządkowych, drobnych pracach budowlanych, przygotowywaniu posiłków. Niezwykle ważna jest także nauka spędzania czasu wolnego na trzeźwo realizowana poprzez sport, zajęcia integracyjne, letnie i zimowe wyjazdy turystyczne, biwaki, spotkania z młodzieżą z całego świata organizowane corocznie w ośrodku w ramach współpracy z organizacją "Jeden Świat".
Terapia uzależnienia, zajęcia psychoedukacyjne, nauka, szkolenia zawodowe, nauka wykonywania różnorodnych prac domowych, stwarzają osobom uzależnionym możliwości nie tylko trzeźwego życia, ale także powrotu do społeczeństwa, realizowania planów i marzeń oraz nawiązywania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Copyright © 2018 Monar Lipianka