AAA
Do Ośrodka przyjmowane są zarówno osoby ubezpieczone, jak i nieubezpieczone. Leczenie uzależnienia od narkotyków jest bezpłatne, zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29.07.2005r. (Dz.U. nr 179, poz. 1485).

Aby zostać przyjętym, należy skontaktować się z nami telefonicznie (tel. 29 768-24-01). W trakcie wstępnej rozmowy z terapeutą ustalany jest termin przyjęcia, konieczność detoksykacji inne szczegóły dotyczące przyjęcia danej osoby.

Przyjmujemy osoby pełnoletnie, uzależnione od różnych substancji psychoaktywnych (opiaty, kanabinole/THC, leki nasenne i uspokajające, amfetamina, mefedron, kokaina i inne środki pobudzające, dopalacze, halucynogeny, środki wziewne, inne). Nie przyjmujemy osób uzależnionych tylko od alkoholu.

Do Ośrodka nie są przyjmowane osoby z podwójną diagnozą czyli takie, u których występuje dodatkowo choroba psychiczna lub zaburzenia osobowości będące przeciwwskazaniem do leczenia w społeczności terapeutycznej.

Przyjmujemy również uzależnione matki lub ojców dziećmi.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:
  • Aktualne skierowanie na leczenie wystawione przez lekarza psychiatrę. Skierowanie powinno być wystawione na druku "skierowanie do szpitala psychiatrycznego" (druk do pobrania poniżej). Skierowanie jest ważne 14 dni od daty wystawienia (jeśli pacjent zapisany jest w kolejce oczekujących, termin ważności skierowania wydłuża się do dnia przyjęcia). Uwaga: wypis/karta informacyjna z oddziału szpitalnego nie jest skierowaniem.
  • Dowód osobisty lub w przypadku jego braku inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsaamość,
  • Potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego (osoby ubezpieczone).


skierowanie do szpitala psychiatrycznego


Copyright © 2018 Monar Lipianka